MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Borowa
 
Herb Gminy

    Gmina Borowa położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej. Jest jedną z dziesięciu gmin powiatu Mieleckiego. Zajmuje powierzchnię 55,47 km2, którą zamieszkuje 5 686 mieszkańców. W granicach administracyjnych gminy leży 10 sołectw: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska. Największe z nich to Borowa, na terenie, której znajduje się siedziba władz samorządowych.

    Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z mezolitu (8000-5000 r. p.n.e.), zaś w materiałach piśmiennych Borowa wzmiankowana była po raz pierwszy w 1388 roku, kiedy to sędzia ziemski krakowski Drogomir uposażył parafię. W XV wieku właścicielami wsi byli kolejno Jan Cebrowski herbu Ołobok, a od 1506 roku Feliks Borowski z rodu Skarbków. Ta rodzina władała Borową przez trzy wieki. Obecny kościół, który był pierwotnie drewnianą świątynią pod wezwaniem Św. Jakuba, został wzniesiony z fundacji właścicielki Józefy Skarbek - Borowskiej w 1893 roku. Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej pochodzi z 1595 roku. Rozwój osadnictwa na obszarze gminy Borowa do połowy XVII wieku był zróżnicowany, co uzależnione było w dużym stopniu od przebiegu szlaku handlowego, biegnącego doliną Wisłoki, i łączącego Sandomierz i Wiślicę z Węgrami.

    Z dziejów Borowej dowiadujemy się, że obszar ten był często nawiedzany przez powodzie, pożary i epidemie. Klęski te z pewnością hamowały rozwój wsi i okolic. Pod koniec XIX wieku podjęto budowę wałów przeciwpowodziowych, co w rezultacie ograniczyło groźbę zalewania Borowej i okolicznych wiosek.

    Historia i materiały źródłowe mówią o licznych wydarzeniach historycznych, które dokonywały się na obszarze obecnej gminy. Po 1783 roku zaczęli osiedlać się koloniści austriaccy i to oni założyli kolonię Schonanger (od 1945 Orłów). W okresie powstań narodowych w latach 1831 i 1863 okolice Borowej i Górek stanowiły punkty przerzutu broni i ochotników z Galicji do Królestwa. W czasie I wojny światowej na terenach obecnych miejscowości gminy toczone były ciężkie walki, sama Borowa była okupowana przez wojska rosyjskie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę trwale zostało wpisane w dzieje naszej lokalnej Ojczyzny. Na 20- lecie rocznicy tego wydarzenia mieszkańcy posadzili wówczas drzewa- dęby wolności. Do czasów obecnych zachowały się trzy takie drzewa. Jeden dąb rośnie w Pławie, a dwa w Borowej i są nie tylko żywą kartą historii, ale także pięknymi okazami w istniejącym drzewostanie. W czasie ostatniej wojny działały tu oddziały AK i BCH. Pod koniec okupacji hitlerowskiej Borowa została zbombardowana przez Niemców. i w miejscu tego tragicznego wydarzenia, w centrum Borowej został wybudowany pomnik oddający cześć ofiarom wojny.

    Okres powojenny gminy i jej mieszkańców związany był z rozwojem przemysłu w Mielcu.Obecnie gmina Borowa jest gminą typowo rolniczą. Gospodarka indywidualna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, gdzie średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,5 ha przy ogólnej liczbie użytków rolnych 4 467 ha. Warunki glebowe sprzyjają uprawie roślin nasiennych głównie zbóż oraz roślin okopowych. Na terenie gminy prowadzone są także uprawy specjalistyczne. Rolnicy doskonale radzą z uprawą kwiatów i warzyw. Gmina osiąga dobre wyniki w produkcji trzody chlewnej i bydła. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu upraw, hodowli oraz potencjał ludzki stwarzają dogodne warunki do rozwoju przemysłu rolno- spożywczego.

    Gmina Borowa posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną. Na terenie gminy obecnie znajduje się: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, ośrodek zdrowia wraz z filią, apteka, urząd pocztowy, komisariat policji, ośrodek kultury, gminna biblioteka z dwoma filiami, obiekty sportowe.

    Mając na uwadze rozwój społeczno - gospodarczy gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców władze gminy podejmują wciąż nowe wyzwania i inicjatywy. Dzięki staraniom władz samorządowych rozbudowano infrastrukturę techniczną. Do najważniejszych inwestycji należą:

  • Kontynuowanie budowy i oddanie do użytku Oczyszczalni Ścieków w Sadkowej Górze oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji ściekowej w Borowej i Sadkowej Górze,

  • Zakończenie budowy, wyposażenie i oddanie do użytkowania składowiska odpadów komunalnych w Borowej,

  • Zakończenie budowy i oddanie do użytku budynku Ośrodka Zdrowia w Borowej,

  • Remont kotłowni budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach (wymiana kotłowni węglowej na olejową),

  • Modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych na istniejących słupach niskiego napięcia,

  • Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Borowej,

  • Kontynuowanie i zakończenie  budowy chodnika w Borowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika w Pławie,

  • Remonty dróg transportu rolnego oraz remonty dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych i tłuczniowych,

  • Rozpoczęcie, w wyniku starań Zarządu Gminy, inwestycji dotyczącej umocnienia prawego brzegu Wisły w Surowej,

  • Uruchomienie przeprawy promowej, na rzece Wiśle w miejscowości Gliny Małe wraz z modernizacją drogi dojazdowej do tej przeprawy.

    We wrześniu br. uruchomiona została przeprawa promowa przez Wisłę w Glinach Małych. Królowa Polskich Rzek nie tylko łączy sąsiadujące ze sobą gminy: Borową i Połaniec, ale także wpływa korzystnie na ożywanie stosunków społeczno- gospodarczych tych gmin. Duży wpływ na rozwój lokalnej gospodarki mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Obecnie na terenie naszej gminy 130 podmiotów prowadzi aktywną działalność. W strukturze branżowej tych podmiotów dominuje handel, działalność produkcyjna i budownictwo. Dużym atutem gminy jest posiadanie pomieszczeń i obiektów, które mogą zostać zagospodarowane na cele produkcyjne i produkcyjno- usługowe, a dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna i komunikacyjna oraz polityka podatkowa gminy czynią ją atrakcyjną i przyjazną dla potencjalnych inwestorów.

    Odwiedzając Gminę Borowa można zachwycać się pięknem malowniczego, nadwiślańskiego krajobrazu oraz obiektami zabytkowymi, które stanowią nierozerwalny element tutejszego krajobrazu. Szczególną uwagę należy zwrócić kościół murowany w Borowej, oficynę dworską z XIX w. w Borowej, zespół dworski w Sadkowej Górze oraz zabudowania (domy mieszkalne) kolonistów austriackich w Orłowie. Swoisty klimat stwarzają kapliczki, pomniki i krzyże przydrożne stanowiące element kultury materialnej.

    Miłośnikom przyrody proponujemy tereny łowieckie zarządzane przez Koło Łowieckie "Bażant" bogate w różne gatunki zwierzyny i ptactwa. Amatorom wędkowania spodobają się  tereny wzdłuż rzek, które są niemałą atrakcją dla wędkarzy.