MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rejestr odbioru odpadów komunalnych
Terminy wywozu odpadów
Druki
Uchwały dotyczące odpadów
Analizy
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Załączniki:

 1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowa
 2. Informacja o osiągniętych przez gminę Borowa wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 3. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowa zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 4. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Borowa
 5. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 6. Ulotka - zasady segregacji