MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
Ewidencja zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
NOWA WERSJA BIP
    Rejestr Instytucji Kultury
Liczba odwiedzin kategorii: 992 
 
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Borowa prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury – rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2,pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu , kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.
 9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 
Załączniki:

 1. Rejestr Instytucji Kultury